Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Nadležnosti

Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja vrši nadzor nad primenom ovog zakona, donosi podzakonske akte i obavlja stručne poslove u oblasti javnih nabavki, prati sprovođenje postupaka javnih nabavki, kontroliše primenu pojedinih postupaka, upravlja Portalom javnih nabavki, priprema izveštaje o javnim nabavkama, predlaže mere za unapređenje sistema javnih nabavki, pruža stručnu pomoć naručiocima i ponuđačima, doprinosi stvaranju uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava u postupku javne nabavke.

Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o državnoj upravi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Uprava za javne nabavke obavlja sledeće poslove:

1) vrši nadzor nad primenom ovog zakona;
2) donosi podzakonske akte u oblasti javnih nabavki;
3) učestvuje u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki;
4) daje mišljenje o tumačenju i primeni odredbi ovog zakona;
5) ispituje ispunjenost uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka iz člana 36. ovog zakona i konkurentnog dijaloga;
6) predlaže Vladi spisak naručilaca, prema podacima iz izveštaja i evidencija o javnim nabavkama koje poseduje;
7) (brisana)
8) imenuje građanskog nadzornika;
9) sačinjava modele okvirnih sporazuma;
10) (brisana)
11) propisuje standardne obrasce oglasa o javnim nabavkama;
12) (brisana)
13) propisuje način vođenja evidencije i sačinjavanja izveštaja o javnim nabavkama;
14) sačinjava tromesečni i godišnji izveštaj o javnim nabavkama;
15) propisuje način i program stručnog osposobljavanja i način polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke i vodi registar službenika za javne nabavke;
16) upravlja Portalom javnih nabavki;
17) preduzima mere radi razvoja i unapređenja sistema javnih nabavki;
18) podnosi zahtev za zaštitu prava;
19) obaveštava Državnu revizorsku instituciju i budžetsku inspekciju kada utvrdi nepravilnosti u sprovođenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izveštaja o javnim nabavkama;
20) pokreće prekršajni postupak kada na bilo koji način sazna da je učinjena povreda ovog zakona koja može biti osnov prekršajne odgovornosti;
21) pokreće postupak za utvrđivanje ništavosti ugovora o javnoj nabavci;
22) priprema modele odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupku javne nabavke;
23) prikuplja statističke i druge podatke o sprovedenim postupcima, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini;
24) objavljuje i distribuira odgovarajuću stručnu literaturu;
25) prikuplja informacije o javnim nabavkama u drugim državama;
26) priprema planove i normativne akte i uz saglasnost Vlade preduzima druge aktivnosti u vezi sa pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, u oblasti javnih nabavki;
27) sarađuje sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki;
28) sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
29) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

U vršenju nadzora Uprave za javne nabavke nad primenom ovog zakona svi državni organi i organizacije, službe i organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, naručioci i ponuđači, odnosno podnosioci prijava, dužni su da dostave Upravi za javne nabavke tražene informacije i dokumente koji su u njihovom posedu ili pod njihovom kontrolom, u roku koji odredi Uprava za javne nabavke.

Uprava za javne nabavke podnosi poseban godišnji izveštaj o sprovedenom nadzoru nad primenom ovog zakona Vladi i odboru Narodne skupštine nadležnom za finansije, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.