Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Nadležnosti

Uprava za javne nabavke formirana je na osnovu Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS 39/2002) kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa zadatkom da radi na uspostavljanju sistema javnih nabavki koji će biti ekonomičan, efikasan i transparentan i koji će omogućiti jačanje konkurencije, ravnopravan tretman svih ponuđača i suzbijanje korupcije.

POSLOVI UPRAVE SU:
 1. učešće u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki;
 2. pružanje savetodavne pomoći naručiocima i ponuđačima;
 3. praćenje postupaka javne nabavke;
 4. podnošenje zahteva za zaštitu prava u slučaju povrede javnog interesa;
 5. obaveštavanje organa nadležnog za poslove revizije javnih sredstava, budžetske inspekcije i drugih organa nadležnih za pokretanje prekršajnog postupka o nepravilnostima u sprovođenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izveštaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadležna;
 6. izdavanje sertifikata službenicima za javne nabavke, kao i vođenje registra službenika za javne nabavke kojima su izdati sertifikati;
 7. objavljivanje i distribuciju odgovarajuće stručne literature;
 8. pripremanje modela odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupcima javne nabavke;
 9. prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim državama;
 10. prikupljanje statističkih i drugih podataka o sprovedenim postupcima, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini;
 11. formiranje i održavanje Portala javnih nabavki radi unapređenja opšte informisanosti naručilaca i ponuđača;
 12. saradnju sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki;
 13. saradnju sa drugim državnim organima i organizacijama, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
 14. druge poslove u skladu sa zakonom.