home

Правилник

На основу члана 134. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12),

Управа за јавне набавке доноси

 

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(Сл. гласник РС бр. 77/14, 83/15)
Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гл. РС бр. 83/15 које су у примени од 11/10/2015
(измене у чл.: 3).

 

Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилником утврђује се начин и програм стручног оспособљавања и начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке (у даљем тексту: службеник).

Начин и програм стручног оспособљавања

Члан 2.

За потребе стручног оспособљавања и припреме за полагање стручног испита за службеника (у даљем тексту: испит) користе се правни извори из члана 3. став 2. овог правилника.

Члан 3.

Програм стручног оспособљавања за службеника (у даљем тексту: програм), садржи следеће области:

1) Законодавни и институционални оквир јавних набавки у Републици Србији;

2) Појам и предмет јавне набавке;

3) Начела јавне набавке;

4) Набавке на које се закон не примењује;

5) Заштита података, документација и евидентирање поступка;

6) Језик, валута и комуникација у поступку јавне набавке;

7) Спречавање корупције и сукоба интереса;

8) Поступци јавне набавке:

(а) отворени поступак;

(б) рестриктивни поступак;

(в) квалификациони поступак;

(г) преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда;

(д) преговарачки поступак објављивања позива за подношење понуда;

(ђ) конкурентни дијалог;

(е) конкурс за дизајн;

(ж) поступак јавне набавке мале вредности;

9) Посебни облици поступака јавне набавке;

10) Електронска лицитација;

11) Централизоване јавне набавке;

12) План набавки;

13) Процењена вредност, покретање и избор поступка јавне набавке;

14) Огласи о јавној набавци;

15) Конкурсна документација - припрема, садржина, објављивање, измене и допуне;

16) Услови за учешће у поступку јавне набавке и доказивање испуњености услова;

17) Техничке спецификације;

18) Критеријуми за доделу уговора;

19) Негативне референце;

20) Понуда - подношење и важење;

21) Рокови у поступку јавне набавке;

22) Пријем и отварање понуда;

23) Додела уговора, одлука о обустави поступка;

24) Уговор о јавној набавци;

25) Јавне набавке у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга;

26) Јавне набавке у области одбране и безбедности и јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа - удеса;

27) Евиденција и извештаји о јавним набавкама;

28) Заштита права у поступку јавне набавке;

29) Ништавост уговора;

30) Казнене одредбе - прекршаји.

Правни извори:

- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконска акта донета на основу тог закона;

- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) и

- Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и 44/99 - др. пропис).

  

Начин полагања стручног испита

Члан 4.

Статус кандидата за полагање испита (у даљем тексту: кандидат) стиче лице за које је наручилац поднео пријаву за полагање испита, лице за које је друго правно лице поднело пријаву за полагање испита или друго заинтересовано лице које поднесе пријаву за полагање испита.

Пријава за полагање испита (у даљем тексту: пријава), подноси се Управи за јавне набавке.

Уз пријаву се подноси доказ о плаћеним трошковима полагања испита.

Члан 5.

Испит се организује, по правилу, једном месечно за најмање 15 пријављених кандидата.

Термине и место одржавања испита Управа за јавне набавке објављује на својој интернет страници.

Управа за јавне набавке решењем одобрава полагање испита ако су испуњени услови из члана 4. овог члана.

Решење којим се одобрава полагање испита нарочито садржи име кандидата, податак о датуму, времену и месту одржавања испита.

О одобравању полагања испита кандидат се обавештава на адресу наведену у пријави најкасније 15 дана пре одржавања испита.

На молбу кандидата Управа за јавне набавке може одложити полагање испита, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит.

Кандидат је дужан да разлоге због којих тражи одлагање испита учини вероватним.

Члан 6.

Административно-стручне и техничке послове за потребе полагања испита обавља Управа за јавне набавке.

Члан 7.

Испит се полаже пред испитном комисијом (у даљем тексту: комисија).

Комисија има три члана, коју чине представници Управе за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Комисију решењем именује директор Управе за јавне набавке.

Испит се полаже тестирањем у писаном облику које траје три школска часа, односно 135 минута без прекида и пауза.

За време полагања испита дозвољено је коришћење закона и подзаконских аката, осим ако су у облику публикација које садрже тумачење односно образложење појединих чланова тих прописа.

Тест за сваки испит посебно утврђује комисија, према програму из члана 3. овог правилника.

Тест има укупно 45 испитних питања, од којих 30 питања носе по један бод, а 15 питања носе по два бода, што укупно чини 60 бодова.

Комисија оцењује успех кандидата, а кандидат који на испиту добије најмање 45 бодова положио је испит.

Сматра се да испит није положио кандидат који је одустао од започетог тестирања, као и кандидат који је на испиту добио мање од 45 бодова.

Члан 8.

Комисија саставља записник о обављеном испиту (у даљем тексту: записник).

Записник нарочито садржи:

1) датум, време и место полагања испита;

2) број и датум решења којим је образована комисија;

3) имена и презимена чланова комисије;

4) податке о кандидатима (име и презиме, ЈМБГ и адреса);

5) број и датум решења којим је одобрено полагање испита за сваког кандидата;

6) успех (оцену) сваког кандидата постигнут на испиту;

7) укупан број кандидата који су приступили полагању испита;

8) број кандидата који су положили испит;

9) датум сачињавања записника и

10) потписе чланова комисије.

Уз записник се прилажу и тестови кандидата који су полагали испит.

Члан 9.

Управа за јавне набавке кандидату доставља обавештење о успеху на испиту у року од 15 дана од дана полагања испита.

Кандидат који је полагао испит може извршити увид у свој тест.

Захтев за увид у тест доставља се Управи за јавне набавке.

Управа за јавне набавке ће омогућити кандидату увид у тест у року од три дана од дана пријема захтева из става 3. овог члана.

Кандидат има право приговора на резултате испита у року од седам дана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана.

Приговор се подноси комисији преко Управе за јавне набавке.

О приговору кандидата одлучује комисија у року од седам дана од дана пријема приговора.

Члан 10.

Уверење о положеном испиту кандидату се доставља у року од 20 дана од дана полагања испита, а сертификат службеника за јавне набавке у року од 90 дана од дана полагања испита.

Завршне одредбе

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".