Преговори са ЕУ
Поглавље 5

Саопштења

15. 12. 2016

OTВOРEНO ПOГЛAВЉE 5

OTВOРEНO ПOГЛAВЉE 5

Пoглaвљe 5 o jaвним нaбaвкaмa oтвoрeнo je нa Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи o приступaњу Србиje EУ кoja je oдржaнa 13. дeцeмбрa 2016, у Брисeлу.

[детаљније]

24. 09. 2015

KOНФЕРЕНЦИЈА:„Поглавље 5 – о чему преговарамо“

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на конференцији „Поглавље 5 – о чему преговарамо“, коју је 24.09.2015. године организовала Привредна комора Србије.

[детаљније]

04. 05. 2015

УСПEХ У ПРEГOВOРИMA СA EУ - БEЗ MEРИЛA ЗA OTВAРAЊE ПOГЛAВЉA 5

У писму кoje je прeдсeдaвajући Кoмитeтa стaлних прeдстaвникa(Coreper) упутиo шeфу Mисиje Рeпубликe Србиje при EУ 29.aприлa 2015. гoдинe, oбaвeштeни смo дa EУ смaтрa дa je Србиja спрeмнa зa нaрeдну фaзу прeгoвoрa у oквиру пoглaвљa 5 (jaвнe нaбaвкe) и пoзивa je дa пoднeсe свojу прeгoвaрaчку пoзициjу нa Приступнoj кoнфeрeнциjи у циљу oтвaрaњa пoглaвљa.

[детаљније]

17. 07. 2014

Састанак са представницима цивилног друштва у вези билатералног скрининга за Поглавље 5

Састанак намењен представницима организација цивилног друштва ради упознавања са детаљима билатералног скрининга за Преговарачко поглавље 5 (Јавне набавке), одржан је данас, 17. јула 2014. године у Београду.

[детаљније]

04. 06. 2014

Састанак билатералног скрининга за Поглавље 5

У Бриселу је 13. маја 2014. године, одржан састанак билатералног скрининга за Преговарачко поглавље 5: Јавне набавке. Делегацију Републике Србије предводили су представници Управе за јавне набавке и гђа Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима, а учествовали су и представници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Државне ревизорске институције, Народне банке Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства рударства и енергетике, Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Канцеларије за европске интеграције.

[детаљније]

сва саопштења