Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама

20. 07. 2009

Ступањем на снагу новог Правилника о начину вођења евиденције о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 50/09) наручиоци су у обавези да кварталне извештаје о јавним набавкама достављају Управи за јавне набавке на новим обрасцима који су сасавни део Правилника, и то почев од рока за трећи квартал 2009. године.

Такође, новим Правилником прописано је да су од трећег квартала па надаље наручиоци у обавези да, поред извештаја у папирној форми, обавезно достављају и извештаје у електронском облику који морају бити урађени у електронској апликацији израђеној од стрене Управе. Правилник можете да преузмета у секцији "Прописи/подзаконски акти". Електронски обрасци са детаљним упутством за њихово преузимање, коришћење и достављање биће благовремено постављени на сајт Управе.