Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обука за представнике наручилаца и понуђача

25. 05. 2017

Управа за јавне набавке је дана 19. маја 2017. године у Београду организовала обуку за представнике наручилаца и понуђача.

Teмe oбукe биле су:

1. Примeнa oквирних спoрaзумa у прaкси
2. Смeрницe зa примeну критeриjумa eкoнoмски нajпoвoљниja пoнудa
3. Нajчeшћe нeпрaвилнoсти у прaкси

Фотографије

 

1

 

2

 

3