Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Унaпрeђeњe инфoрмисaнoсти o aктуeлним питaњимa из oблaсти jaвних нaбaвки

31. 03. 2017

У циљу унапређења информисања заинтересованих лица о актуелним питањима из области јавних набавки, Управа за јавне набавке је омогућила функционисање листе електронских адреса, како би на што ефикаснији начин били обавештени о мишљењима и ставовима Управе за јавне набавке, смерницама, упутствима и моделима за практичну примену прописа о јавним набавкама, организовању обука и радионица за наручиоце и понуђаче, као и другим актуелним питањима у систему јавних набавки.

Форми за пријаву на листу eлeктрoнских aдрeсa Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe можете да приступите преко банера који се налази на десној страни или преко следећег линка.