Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обуке које ће одржати Управа за јавне набавке

04. 07. 2016

Обавештавамо вас да ће Управа за јавне набавке организовати обукe за представнике наручилаца и понуђача у периоду септембар – децембар 2016. године, у Београду, Улица Толстојева број 2, и то:

16.09.2016. године

Планирање јавних набавки

Примена оквирних споразума

Услови за учешће и примена критеријума економски најповољнија понуда

Заштита права

14.10.2016. године

Централизоване јавне набавке и примена оквирних споразума

Зелене набавке - енергетска ефикасност, еколошке набавке 

Облици и начин преговарања

Стручна оцена понуда

Коришћење Портала јавних набавки

18.11.2016. године

Планирање јавних набавки

Примена оквирних споразума

Измене уговора

Ставови и мишљења УЈН

Заштита права

09.12.2016. године 

Смернице за сузбијање корупције у циклусу јавне набавке

Услови за учешће и стручна оцена понуда

Зелене набавке - енергетска ефикасност, еколошке набавке 

Заштита права

Коришћење  Портала јавних набавки

 

Обуке ће бити одржане у наведеним терминима, у трајању од 10.00 до15.00 часова. У оквиру обука биће предвиђено време за питања и одговоре. 

Пријаву можете доставити на e-mail: tijana.stojanovic@ujn.gov.rs

Максималан број учесника по једној обуци је 150. Након попуњавања термина информацију о томе ћемо објавити на нашој интернет страници.