Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Модели конкурсних документација

15. 03. 2016

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ажурирала моделе конкурсних документација за отворени поступак, рестриктивни поступак, квалификациони поступак и поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15") и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/15)


Моделе конкурсне документације погледајте овде.